CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÓNG VỊ THẾ MỞ KHI ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN CỦA HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN HÀNG HOÁ NGÀY 13/04/2023

Kính gửi: Quý khách hàng, Căn cứ vào Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MVX của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Gia Cát Lợi gửi đến quý khách hàng quy định đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn đối với những tài khoản giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa như sau:

Xem chi tiết tại: Quyết Định Đóng Vị Thế Mở Khi Đến Ngày Đáo Hạn Của Hợp Đồng Tiêu Chuẩn Ngày 13/04/2023

 

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây.