CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC XỬ LÝ KÝ QUỸ TRONG GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN NGÀY 06/04/2023

Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Gia Cát Lợi quyết đinh ban hành mức xử lý ký quỹ đối với những tài khoản giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá như sau:

– Mức ký quỹ duy trì của tài khoản giao dịch = 100% tổng mức ký quỹ ban đầu.

– Bất kỳ khi nào ty lệ ký quỹ của Quý khách hàng dưới mức 100% GCL sẽ gửi thông báo nhắc nhở qua điện thoại hoặc tin nhắn hoặc email để Quý khách hàng nạp tiền đưa mức ký quỹ về mức bắt buộc.

– Tổng mức ký quỹ dưới mức 70% tài khoản giao dịch của Quý khách hàng không được để lệnh qua tuần khi tài khoản giao dịch có vị thế mở chứa bất kì sản phẩm nào thuộc nhóm Năng Lượng, GCL sẽ tất toán một phần hoặc toàn bộ vị thế mở thuộc nhóm Năng Lượng trong tài khoản giao dịch để đảm bảo tài khoản của Quý khách hàng về tổng mức ký quỹ như đã nêu trên.

– Mức tất toán vị thế bắt buộc của tài khoản giao dịch = 40% tổng mức ký quỹ ban đầu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới và thay thế cho quyết định số: 0602/QĐ/TGĐ-GCL ngày 06/02/2023

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng.

Xem chi tiết thông báo tại đây

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.