CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 04/2023 – ĐỢT 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2023 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 ZFTK23 Cao su TSR20 05/2023 28/04/2023 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
2 QWK23 Đường trắng 05/2023 14/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
3 FEFJ23 Quặng sắt 04/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
4 NQMK23 Dầu WTI mini 05/2023 17/04/2023 Trước 21:00 ngày 13/04/2023
5 MCLEK23 Dầu WTI micro 05/2023 17/04/2023 Trước 21:00 ngày 13/04/2023
6 CLEK23 Dầu WTI 05/2023 18/04/2023 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
7 KCEK23 Cà phê Arabica 05/2023 20/04/2023 Trước 21:00 ngày 19/04/2023
8 NQGK23 Khí tự nhiên mini 05/2023 21/04/2023 Trước 21:00 ngày 19/04/2023
9 CTEK23 Bông sợi 05/2023 24/04/2023 Trước 21:00 ngày 20/04/2023
10 CCEK23 Ca cao 05/2023 24/04/2023 Trước 21:00 ngày 20/04/2023
11 NGEK23 Khí tự nhiên 05/2023 24/04/2023 Trước 21:00 ngày 20/04/2023
12 LRCK23 Cà phê Robusta 05/2023 25/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
13 MQIK23 Bạc mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
14 MQCK23 Đồng mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
15 MHGK23 Đồng micro 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
16 BMM23 Dầu Brent mini 06/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
17 RBEK23 Xăng RBOB 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
18 QOM23 Dầu Brent 06/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 25/04/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 MPOJ23 Dầu cọ thô 04/2023 14/04/2023 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
2 ZFTK23 Cao su TSR20 05/2023 28/04/2023 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
3 QWK23 Đường trắng 05/2023 14/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
4 FEFJ23 Quặng sắt 04/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
5 NQMK23 Dầu WTI mini 05/2023 19/04/2023 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
6 MCLEK23 Dầu WTI micro 05/2023 19/04/2023 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
7 CLEK23 Dầu WTI 05/2023 20/04/2023 Trước 21:00 ngày 18/04/2023
8 CTEK23 Bông sợi 05/2023 08/05/2023 Trước 21:00 ngày 21/04/2023
9 NQGK23 Khí tự nhiên mini 05/2023 25/04/2023 Trước 21:00 ngày 21/04/2023
10 SIEJ23 Bạc 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
11 MQIK23 Bạc mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
12 SILJ23 Bạc micro 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
13 CPEJ23 Đồng 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
14 MQCK23 Đồng mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
15 MHGK23 Đồng micro 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
16 PLEJ23 Bạch kim 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
17 NGEK23 Khí tự nhiên 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
18 LRCK23 Cà phê Robusta 05/2023 24/05/2023 Trước 21:00 ngày 25/04/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.